Бултех 2000Технологична модернизация и консултантска помощ за повишаване конкурентоспособността на Бултех-2000 ООД

Технологична модернизация и консултантска помощ за повишаване конкурентоспособността на Бултех-2000 ООД

Прессъобщение

От 20.10.2011 година “Бултех-2000” ООД стартира реализацията на проект „Технологична модернизация и консултантска помощ за повишаване конкурентоспособността на „Бултех-2000” ООД”, с договор № 3ТММ-02-4/20.10.2011, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Продължителността на проекта е 13 месеца и се състои в предоставяне на инвестиционна подкрепа и консултантски услуги.

Основната цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността на „Бултех-2000” ООД чрез инвестиране в съвременни технологии и оборудване, и достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси и продукти, с което да се допринесе за развитие на приоритетните за българската икономика високотехнологични и средно-високо-технологични сектори.

Специфичните цели на проекта са:

  • Да се оптимизира производителността и конкурентоспособността на „Бултех-2000” ООД чрез инвестиране в модернизиране и обновление на производственото оборудване;
  • Да се реализира успешно стратегията на „Бултех-2000” ООД за бизнес и пазарно развитие чрез ползване на професионални съвети и консултации, свързани с въвеждането на нови технологии, процеси и продукти.

Заложените в проекта основни дейности са свързани с инвестиции във високотехнологично оборудване и ползване на консултантски услуги за разработване на маркетингово проучване на африканския пазар и условията за реализация на гамата млекоанализатори Екомилк.

Като основни резултати по проекта се очаква закупуването на 9 дълготрайни материални актива (ДМА) за окомплектоването на механичен цех, закупуването на 10 ДМА и 6 ДНМА, необходими за развойната дейност на конструкторските екипи, въвеждане на нова технология в процеса на студена обработка на метални детайли, въвеждане на 6 нови технологични елемента, извършване на маркетингово проучване на африканския пазар и условията за реализация на гамата млекоанализатори Екомилк и разкриване на 6 нови работни места.

Обява за откриване на процедура по открит избор на изпълнител за:

„Доставка на машини и оборудване по проект с Договор № 3ТММ-02-4/20.10.2011” изтеглите необходимата документация от тук
„Доставка на машини и оборудване по проект с Договор № 3ТММ-02-4/20.10.2011” Информация за сключени договори
Документация 3D принтер